Uitsluitingscriteria

Niet iedere zorgvraag kan door AUZ worden beantwoord. Om vooraf duidelijkheid te kunnen geven aan onze mogelijke cliënten en ketenpartners hebben wij de hieronder staande uitsluitingscriteria vastgesteld. 

Algemene uitsluitingscriteria
Cliënten die wij niet de zorg kunnen bieden die zij behoeven, zijn cliënten waarbij sprake is van: 
       • Psychoses;
       • 
Actieve verslavingen; 
       • Zorg mijdend gedrag;
       • Suïcidale gedachten/gedragingen (waarbij de cliënt baat heeft bij behandeling);
       • Wegloopgedrag;
       • Agressieproblemen en/of seksuele ongewenste gedragingen die onveilig zijn voor hulpverleners en/of andere cliënten;
       • Totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon;
       • Verpleegkundige zorg;
       • Meervoudige beperkingen (waarbij de cliënt baat heeft bij ondersteuning via bemoeizorg);
       • Rolstoelafhankelijkheid; 
       • Niet zindelijk zijn;
       • Zintuigelijke beperkingen als doof zijn, blind zijn;
       • Discriminatie van hulpverleners en/of andere cliënten;
       • Een dusdanig onveilige situatie/omgeving die maakt dat de veiligheid van de cliënt en/of de hulpverleners niet gegarandeerd kan worden.

Cliënten kunnen tijdens de zorg- en dienstverlening veranderen of gedrag vertonen wat bij de intake niet is vermeld. Hierdoor kan het zijn dat AUZ de gevraagde zorg- en dienstverlening niet langer kan bieden. In deze gevallen wordt de cliënt hierover geïnformeerd en krijgt hij/zij de kans om zijn/haar gedrag aan te passen. Indien dit niet gebeurt, zal er samen met de cliënt gezocht worden naar een passende oplossing.

De volgende punten kunnen een rol spelen bij het besluit om de zorg- en dienstverlening te beëindigen: 
       • Onveilig voor medecliënten en/of eigen medewerkers
       • Fysieke agressie 
       • Ernstige verslavingsproblematiek
       • Suïcidaliteit van de cliënt

Vrijheidsbeperking
AUZ heeft als zorginstelling in principe alleen te maken met cliënten die vanuit vrijwillige deelname zorg ontvangen. Het is echter mogelijk dat cliënten het niet volledig eens zijn met de zorgverlening die zij ontvangen of dat er in goed overleg met de cliënt, ouders/verzorgers en andere zorgverleners zorg moet worden ingezet die voor de cliënt vrijheidsbeperkend werkt.

Het standpunt van AUZ rond de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen is dat onze medewerkers in principe geen gedwongen zorg verlenen. Gezien de doelgroep en de werkwijze past de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen niet bij ons, cliënten die hiervoor in aanmerking komen zullen worden overgedragen aan andere zorginstellingen voor het verlenen van de zorg. In het geval een ketenpartner zorg levert aan een cliënt van AUZ en vrijheidsbeperkende maatregelen toepast wordt hiervan melding gemaakt in het dossier van de cliënt. 

In de toekomst is het mogelijk dat het beleid wordt aangepast. De directie kijkt periodiek naar het beleid en zal bij het innemen van een nieuw standpunt altijd het overleg zoeken met medewerkers en cliënten.

Privacy policy

Ayse Ustun Zorg, gevestigd aan Sjef van Schaijkstraat 16, 5701 TR Helmond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ayse Ustun Zorg verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Met onze website en/of dienst wordt niet beoogd om gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouder(s)/voogd(en). Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over hun kinderen worden verzameld zonder hun toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder jouw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een  minderjarige, neem dan direct contact met ons op via contact@ayseustunzorg.nl. Wij verwijderen de informatie dan uit ons bestand.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ayse Ustun Zorg verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je betaling
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze diensten uit te kunnen voeren
 • Om diensten bij je af te leveren
 • Ayse Ustun Zorg verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Ayse Ustun Zorg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Ayse Ustun Zorg) tussen zit.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens
Ayse Ustun Zorg bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Voor bovengenoemde persoonsgegevens hanteren wij een bewaartermijn van 7 jaar. Dit is wettelijk verplicht door de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ayse Ustun Zorg verkoopt/stelt geen persoonsgegevens ter beschikking aan derden. Persoonsgegevens zullen alleen verstrekt worden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst (en je hiervoor toestemming hebt gegeven) en om te voldoen aan de wettelijke verplichting vanuit de belastingdienst.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
De informatie die we via cookies registeren bestaat onder andere uit IP-adressen, type browser en bezochte pagina’s. Ayse Ustun Zorg plaats cookies bij bezoekers om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden wij bij welke informatie de browser deelt. Je kan ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dit doe je door gebruik te maken van de mogelijkheden van je browser. Meer informatie vindt je bij de website van de aanbieder van de browser.

Gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens ten alle tijde in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en/of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Ayse Ustun Zorg. Tevens heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om je persoonsgegevens uit ons computerbestand te halen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering indienen via contact@ayseustunzorg.nl. Je ontvangt zo spoedig mogelijk een schriftelijke bevestiging van ons terug.

Hoe wij je persoonsgegevens beveiligen
Ayse Ustun Zorg neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via contact@ayseustunzorg.nl.